Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 33

33. Przedszkolak w świecie technologii cyfrowej


Skrócony opis zadania

Projekt „Przedszkolak w świecie technologii cyfrowych” stwarza dzieciom warunki do osiągnięcia umiejętności posługiwania się komputerem i technologią cyfrową. W celu rozwijania kompetencji cyfrowych przedszkolaków, w ramach projektu planowane jest wyposażenie przedszkola w tablice interaktywne, laptopy i oprogramowanie do nich, rzutniki oraz inne urządzenia Technologii Informacyjno - Komunikacyjnej, które pozwolą wzbogacić ofertę edukacyjną przedszkola i kształcić u dzieci umiejętności w dziedzinie kompetencji cyfrowych.

Opis zadania

Celem projektu jest stworzenie dzieciom możliwości rozwijania kompetencji cyfrowych poprzez zakup nowoczesnego sprzętu Technologii Informacyjno - Komunikacyjnej do celów dydaktycznych dla Przedszkola Nr 4 w Skierniewicach. Obecnie kompetencje cyfrowe, obok czytania, pisania, umiejętności matematycznych i językowych, stanowią zespół fundamentalnych umiejętności współczesnego człowieka. Kompetencje cyfrowe to harmonijna kompozycja wiedzy, umiejętności i postaw umożliwiających życie, uczenie się i pracę w społeczeństwie wykorzystującym technologie cyfrowe. Postęp technologiczny sam w sobie wyzwala konieczność posiadania umiejętności posługiwania się nowoczesnym sprzętem komputerowym. W złożonym, szybko zmieniającym się świecie, każda osoba, a zatem i nasz przedszkolak, w przyszłości będzie potrzebowała szerokiego spektrum, umiejętności i kompetencji. Kształtowanie kompetencji cyfrowych już na etapie wychowania przedszkolnego stwarza możliwość wyrównania szans i niwelowania podziału między ,,potrafiącymi" a ,,niepotrafiącymi" korzystać z nowoczesnych technologii. Kształtowanie kompetencji cyfrowych u najmłodszych ma także pokazać jak świadomie korzystać z narzędzi cyfrowych oraz jak czerpać z nich korzyści. W kontekście kształtowania kompetencji cyfrowych w przedszkolu wykorzystanie rozwijającej się myśli technicznej może być dużym wsparciem w procesie edukacyjnym i znacznie podnosić jego jakość, a dostępne narzędzia mogą wspomagać integrację społeczną uczniów i środowiska oświatowego. TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) mogą stanowić doskonały sposób na skupienie uwagi, zaciekawienie, motywowanie dzieci do nauki. To również doskonałe narzędzie, by połączyć naukę z zabawą. Nowoczesne technologie informatyczne i komputerowe możemy wykorzystywać podczas realizacji każdej tematyki tygodniowej w przedszkolu. Dzieci, dla których laptop, ekran monitora czy smartfon są narzędziami powszednimi, towarzyszącymi im, na co dzień, chętniej będą brały udział w zabawach i ćwiczeniach z ich udziałem. Jeśli nauczyciel wykorzysta te narzędzia podczas zajęć edukacyjnych, jest duża szansa, że dziecko zauważy nowe, wartościowe możliwości technologii i częściej będzie e spędzać czas w sieci, zamiast biernie oglądać filmiki czy bajki. W Przedszkolu m 4 w Skierniewicach brakuje nowoczesnych urządzeń, które umożliwiłyby realizowanie edukacji cyfrowej dzieci według współczesnych standardów. Zakup proponowanych urządzeń pozwoliłby uatrakcyjnić proces dydaktyczny. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy z dziećmi, takich jak laptop, tablica interaktywna, projektor z pewnością rozbudziłoby ciekawość dzieci, kreatywność, chęć zdobywania wiedzy, zwiększyłoby ich zaangażowanie w pracę i polepszyło motywację oraz koncentrację uwagi. Każde z dzieci będzie mogło zapoznać się z różnorodnymi urządzeniami z zakresu nowoczesnych technologii i poznać ich działanie. W ramach projektu zakupione urządzenia multimedialne, zostaną przekazane do 6 grup przedszkolnych. Zadaniem osób dorosłych jest towarzyszenie dzieciom w rozwoju cyfrowym. Dziecko pozostawione sarno z laptopem nie wykorzysta w pełni jego możliwości a jedynie zniknie w cyfrowym świecie gier i bajek. Przedszkole, a wcześniej dom rodzinny, powinno być miejscem, w którym dziecko dowiaduje się, jak prawidłowo korzystać z urządzeń multimedialnych. My dorośli powinniśmy uczyć dzieci, jak w sposób mądry i bezpieczny korzystać z nowych technologii, czyniąc z nich użytkowników świadomych szans, możliwości ale też zagrożeń, jakie niesie wirtualna rzeczywistość i nowoczesne narzędzia.
Realizacja projektu,,Przedszkolak w świecie technologii cyfrowej" z całą pewnością to umożliwi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Urządzenia multimedialne90 000 zł
2Oprogramowanie, koszty instalacji urządzeń10 000 zł
Łącznie: 100 000 zł